Dyslexie

Het kan zijn dat u als ouders of dat de school merkt dat uw kind moeite heeft met leren lezen en spellen en dit wat langzamer op gang komt dat bij klasgenoten. Er kan dan wellicht sprake zijn van dyslexie. Ongeveer 10% van de basisschoolleerlingen heeft leesproblemen en tussen de 3% en 5% heeft dyslexie.†

Diagnose dyslexie
Dyslexie mag alleen vastgesteld worden door een psycholoog of orthopedagoog. Het stellen van de diagnose gebeurt op basis van twee criteria.

Het eerste criterium is de mate van achterstand. Een leerling moet een grote achterstand hebben op het gebied van lezen en/of spellen. Dat betekent dat een leerling minimaal drie keer achter elkaar een E-score behaald moet hebben op een genormeerde periodieke toets op het gebied van technisch lezen op woordniveau en/of het gebied van spelling. Bij ons op school gebruiken we daar de CITO Drie Minuut Toets (DMT) voor. Als een leerling wel beneden gemiddeld scoort, maar niet 3X op rij een †E-score behaalt, kan dyslexie (nog) niet vastgesteld worden. Er kan wel onderzoek worden gedaan of een leerling kenmerken van dyslexie heeft, maar dit onderzoek valt dan niet onder de vergoedingsregeling.

Het tweede criterium is het criterium van hardnekkigheid of didactische resistentie. Dit houdt in dat aantoonbaar gemaakt moet worden dat de achterstand op het gebied van lezen en/of spellen is ontstaan ondanks intensieve en gerichte hulp. Deze hulp moet beschreven zijn in handelingsplannen, die steeds aan het einde van een hulpperiode geŽvalueerd zijn. Er is bij ons op school veel aandacht voor extra hulp op het gebied van lezen, dus aan deze voorwaarde wordt eigenlijk altijd ruimschoots voldaan.

Vergoedingsregeling dyslexie
Vanaf januari 2015 worden de kosten voor diagnose en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie vergoed door uw gemeente. Enkelvoudig houdt in dat uw dochter of zoon er geen tweede probleem bij mag hebben, zoals ADHD, autisme of een laag IQ. Ernstig wil zeggen dat de school al extra intensieve hulp geboden heeft, maar nauwelijks verbetering in de lees- en spellingproblemen bij uw kind zichtbaar zijn.

Welke leerlingen komen in aanmerking voor vergoeding door uw gemeente?
Om in aanmerking te komen voor de financiŽle vergoeding voor het onderzoek en de behandeling van dyslexie moet aan onderstaande voorwaarden voldaan worden:
1) De leeftijd van uw kind ligt bij aanmelding voor onderzoek en behandeling tussen de 7 en 12 jaar. De dyslexiezorg mag in elk geval niet gestart worden nadat uw kind 13 jaar is geworden.

2) Er moet een leerling dossier zijn waaruit blijkt dat er op school een traject van intensieve extra hulp is geweest bij het leren lezen (en spellen).

De school vraagt een onderzoek aan. Blijkt er inderdaad sprake te zijn van dyslexie dan zal er een dyslexieverklaring afgegeven worden. Ouders ontvangen een lijst met zorgaanbieders en zijn vrij om van deze lijst een zorgaanbieder te kiezen voor behandeling.†

Dyslexie in de klas
De orthopedagoog of psycholoog die een dyslexieverklaring afgeeft, geeft in het onderzoeksverslag in de meeste gevallen ook adviezen over de maatregelen en hulpmiddelen waar een leerling baat bij heeft. De leerkrachten proberen in hun onderwijs rekening te houden met deze adviezen. Met de leerling zelf en zijn of haar ouders wordt besproken welke maatregelen en hulpmiddelen het beste aansluiten op de behoeften van deze leerling.†