Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van leerlingen. Door handelingsgericht te werken willen we de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen verbeteren.


Handelingsgericht werken gaat uit van zeven principes:
1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal.
2. Afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind in wisselwerking met zijn††††††† omgeving. Het gaat om deze leerling in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders.
3. Leerkrachten leveren passend onderwijs en leveren daarmee een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van leerlingen.
4. Positieve aspecten van kind, leerkracht, groep, school en ouders zijn van groot belang.
5. Constructieve samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren.
6. Doelgericht werken
7. De werkwijze is systematisch in stappen en transparant.

In een schooljaar vinden er drie groepsbesprekingen plaats met de leerkracht en de intern begeleider. In deze bespreking worden de leerlingen besproken. De schoolprestaties worden besproken, maar ook het welbevinden van de kinderen.