Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Zij adviseert het schoolbestuur over allerlei zaken die de school betreffen. Zo kijkt zij kritisch naar het voorgestelde personeelsbeleid, het formatieplan (financiŽle invulling), lesmethodes, ARBO-regels, schoolveiligheid (denk aan het omgangsprotocol), tussenschoolse opvang, kortom een breed terrein aan besluiten waarvoor de directie instemming van de MR moet vragen.

In de MR hebben zowel personeelsleden als ouders zitting. De MR is dus de gesprekspartner namens zowel de ouders als het personeel van het bestuur en de schoolleiding. Bij deze gesprekken staan de belangen van de school voorop.†

De vergaderdata staan hieronder gepubliceerd. De agenda en de notulen van de vergaderingen worden met u gedeeld via Ouderportaal.

Als u zelf onderwerpen in een vergadering besproken zou willen zien, stellen wij het zeer op prijs dat u die bij ons meldt. Het zijn tenslotte uw kinderen waar het om gaat. Dit kan via peterteeuw@pcpotrivia.nl

Ons basisreglement kunt u uiteraard†downloaden.

Samenstelling
In het schooljaar 2020-2021 heeft de MR de volgende samenstelling:

- Peter Teeuw, Personeelsgeleding MR, voorzitter
- Hans Fokker, Personeelsgeleding MR
- Marijke de Jong, Oudergeleding MR
- Hannie van den Berg, Oudergeleding MR

- Eddy Erkelens - GMR

Vergaderdata 2020-2021

Alle vergaderingen beginnen om 19:00 in de school.


De vergaderdata voor 2020-2021 worden na de vakantie met elkaar vastgesteld.