Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Zij adviseert het schoolbestuur over allerlei zaken die de school betreffen. Zo kijkt zij kritisch naar het voorgestelde personeelsbeleid, het formatieplan (financiŽle invulling), lesmethodes, ARBO-regels, schoolveiligheid (denk aan het omgangsprotocol), tussenschoolse opvang, kortom een breed terrein aan besluiten waarvoor de directie instemming van de MR moet vragen.

In de MR hebben zowel personeelsleden als ouders zitting. De MR is dus de gesprekspartner namens zowel de ouders als het personeel van het bestuur en de schoolleiding. Bij deze gesprekken staan de belangen van de school voorop.†

De vergaderdata staan hieronder gepubliceerd. De agenda en de notulen van de vergaderingen worden met u gedeeld via het Ouderportaal.†

Als u zelf onderwerpen in een vergadering besproken zou willen zien, stellen wij het zeer op prijs dat u die bij ons meldt.
Het zijn tenslotte uw kinderen waar het om gaat. Dit kan via†mrpolsbroek@pcpotrivia.nl

Ons basisreglement kunt u uiteraard downloaden.
Samenstelling

In het schooljaar 2019-2020 heeft de MR de volgende samenstelling:

- Peter Teeuw, Personeelsgeleding MR, voorzitter
- Hans Fokker, Personeelsgeleding MR
- Jenny de Heer, Oudergeleding MR
- Gerdine Kok, Oudergeleding MR, secretaris

- Eddy Erkelens - GMR

Vergaderdata 2019-2020


Alle vergaderingen beginnen om 19:00 in de school.
Maandag 9 september 2019
Maandag 28 oktober 2019
Maandag 2 december 2019
Maandag 3 februari 2020
Maandag 16 maart 2020
Maandag 11 mei 2020
Maandag 22 juni 2020