Agenda MR

15 januari 2019
De agenda van de MR-vergadering op 21 januari 2019 om 19:00 in school
Mr vergadering
Locatie: Heer Willem van Egmondstraat 1 (school)
Datum: 21 januari 2019
Tijd: 19.00 uur

Agenda-items
1. Opening door Peter
2. Kascontrole 2018 Activiteitencommissie + MR
3. Goedkeuring notulen vergadering 29 oktober 2018
4. Ingekomen stukken
5. GMR
6. Toelichting Begroting 2019 + meerjaren begroting (door
Stefan)
7. Inzicht en verantwoording oudergelden (door Stefan)
8. Stand van zaken thema's jaarplan:
8.1. Het schoolgebouw (onderhoud + aanpak tuin)
8.2. De schooltijden
8.3. De school informeert ouders tijdig
9. MR lijst van aftreden
10.MR reglement updaten
11.Klassenindeling schooljaar 2019-2020, prognose bespreken.
12.Staking 15 maart 2019 (link)
13.Rondvraag
14.Sluiting door Gerdine

De vergadering is openbaar. U kunt natuurlijk n van ons persoonlijk aanspreken of mailen naar
mrpolsbroek@pcpotrivia.nl voor vragen/of opmerkingen.