Onderwijsvisie

In het schoolplan staan o.a. de missie en visie van de school verwoord. U kunt het schoolplan hier downloaden. Hieronder leest u in het kort de missie van de school.

Missie

Onze missie luidt "We willen gaan voor GOUD"

Vier gouden uitgangspunten vormen onze visie:

1. De letter G staat voor ons geloof in God

In het logo van onze christelijke school staat het kruissymbool centraal. Aan het kruis is het verlossingswerk van de Here Jezus volbracht.

Wij willen:

- Kinderen leren stap voor stap achter Christus aan te gaan en met anderen te delen wat we van Hem hebben geleerd;

- Kinderen helpen om na te denken over wat het betekent om in je leven achter Jezus aan te gaan. Door verhalen te vertellen uit de Bijbel, maar vooral door ze direct toe te passen op het leven van de kinderen zelf;

- leven en werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel.††††††††††††††††††††††††††† †

2. De letter O staat voor omgaan met elkaar

We vinden het heel belangrijk dat elk kind, elke dag, met plezier naar school gaat. We hechten veel belang aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Door een sterk pedagogisch klimaat en een goede werksfeer met duidelijkheid en structuur willen we werken aan veiligheid en geborgenheid voor leerlingen, ouders en leerkrachten. We leren de kinderen respect te hebben voor zichzelf, zodat hun positieve eigenwaarde bepalend is in hun ontplooiing van de door God gegeven talenten. Alle kinderen moeten optimale kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen maar dit mag nooit ten† koste gaan van anderen.

We willen de kinderen leren met elkaar samen te werken. Kinderen leren niet alleen met elkaar, maar vooral ook van elkaar. Samen aan een taak werken bevordert zowel de verstandelijke als de sociaal-emotionele ontwikkeling.

3. De letter U staat voor het bieden van uitdaging

We vinden leeropbrengsten belangrijk en willen doelgericht en systematisch werken aan het maximaliseren van de prestaties van onze leerlingen. We streven naar een maximale ontplooiing voor elk kind. We proberen de kinderen voor te bereiden op onze dynamische† maatschappij, waarin voortdurend veranderingen plaatsvinden. In onze school willen we vernieuwend bezig zijn, waarbij we bewaken dat goede zaken uit het verleden behouden blijven.

4. De letter D staat voor het bieden van differentiatie

Omdat ieder kind uniek geschapen is denken, kijken en praten we over wat een kind nodig heeft om de volgende stap in zijn ontwikkeling te maken. We proberen daarvoor zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften van het kind en daar zoveel mogelijk naar te handelen.

Dit houdt in dat we rekening houden met verschillen tussen kinderen. Kinderen worden niet afgestemd op ons onderwijs, maar wij stemmen ons onderwijsaanbod waar nodig en mogelijk af op de kinderen. Dat betekent dat wij een lerende school willen zijn, waar we inhoud willen geven aan de uitgangspunten van adaptief onderwijs.

†We willen daarbij kinderen laten ervaren, dat zij:

-†††††††† iemand zijn die iets kan;

-†††††††† goede relaties hebben met leerkrachten en andere kinderen;

-†††††††† vrijheid hebben om zelfstandig keuzes te kunnen maken en zelfstandig taken te kunnen uitvoeren.

In deze uitgangspunten verweven voltrekt zich het proces van leren, ontwikkelen en groeien in een dynamische cyclus van hoofd (kennis) , hart (betrokkenheid)† en handen (doen, in praktijk brengen).