Vertrouwenspersonen

Mocht u een klacht hebben……

De contactpersoon is aangewezen als eerste aanspreekpersoon wanneer er klachten zijn over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan door het personeel of bestuur.

Wanneer er klachten zijn, is het eerst de bedoeling om een afspraak met de leerkracht te maken. Wanneer dit gesprek niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan een gesprek worden aangevraagd met de schoolleiding. Wanneer dit gesprek ook niet tot een oplossing leidt, kunnen ouders zich wenden tot de contactpersoon.

De contactpersoon neemt kennis van de klacht en verwijst de klager naar de vertrouwenspersonen van de vereniging PCPO Trivia. Het is niet de bedoeling dat de contactpersoon gaat bemiddelen.

De vertrouwenspersoon onderzoekt of de klager geprobeerd heeft de problemen met de aangeklaagde of met de directeur(bestuurder) op te lossen. De vertrouwenspersoon zal nagaan of het mogelijk is door bemiddeling een oplossing te bereiken of dat er aanleiding is om formeel een klacht in te dienen

De contactpersoon voor de Eben HaŽzerschool is mevrouw M. de Wit-Verhoef.†
Boerderijweg 2
3415 NB, Polsbroek
0182388910


Als vertrouwenspersoon is aangesteld:
Mevr. Margriet de Greef
Veerhof 15
3413 NE Jaarsveld
0348-508105


Klachtencommissie Christelijk Onderwijs
Raamweg 2
2596 HL Den Haag
070-3861697
www.klachtencommissie.org